Bezig ...

Disclaimer en Privacy

Door het gebruiken van deze website stemt u er mee in dat u gebonden bent door deze Disclaimer en het Privacystatement van MoneyView.

 

Privacy

Op het gebruik van de openbare MoneyView-websites is het Privacystatement van MoneyView van toepassing. Op het gebruik van MoneyView applicaties is het Privacyreglement van MoneyView van toepassing.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van MoneyView Research BV (hierna: MoneyView) een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan MoneyView er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. MoneyView aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van MoneyView of één van de met haar verbonden ondernemingen. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. MoneyView of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MoneyView niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van MoneyView omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

 

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze Disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen die zonder vooraankondiging kunnen geschieden. © 2018 MoneyView